Skip to content
Emergency Power Categories

RESERVKRAFTSKATEGORIER

De fyra kategorierna

Reservkraft i Sverige, specifikt stationär reservkraft, är kategoriserad i fyra olika kategorier av Svensk Energis dokument "Stationära reservkraftanläggningar - Anvisning för säker drift." 

De fyra kategorierna har specifika scenarier och medföljande tekniska krav. Mer information om de fyra kategorierna finns här på sidan

Kategori 1

En anläggning - normalt försörjd av en inkommande huvudledning - som endast kommer att kopplas in och ur manuellt med avbrott. Inom denna kategori finner man också manuellt startade mobila reservkraftverk, anslutna genom en brytare, som förser en kundanläggning med ström.

Kategori 2

En anläggning - normalt försörjd av en inkommande huvudledning - som endast kommer att kopplas in och ur automatiskt med avbrott.

Kategori 3

En anläggning - normalt försörjd av en inkommande huvudledning - som kan kopplas in och ur utan avbrott. Detta kräver att reservkraftsystemet är utrustat med ett mjukt överföringssystem som tillåter korta överföringar (≤ 1 sekund) där systemet är parallellkopplat med nätet.

Kategori 4

En anläggning - normalt försörjd av en inkommande huvudledning - som kan kopplas in och ur utan avbrott och som är parallellkopplad med nätet under längre tider (>1 sekund). Reservkraftsystemet måste kunna synkronisera till och från nätet utan avbrott och det ställs krav på specifika skydd som behövs.

TN-C eller TN-S

Kategori 1-3

Huvudregeln är att anläggningen måste vara ansluten till nätet enligt TN-C. Om reservkraftsystemet är anslutet till ett nät via TN-S behövs en mer avancerad huvudbrytare för att förhindra att ström går genom PE och för att förhindra skador på ansluten utrustning. För mobil reservkraft enligt kategori 1 (manuellt ansluten med avbrott), ansluten genom en strömbrytare, är den "goda regeln" att ansluta den till en anläggning genom TN-C.

Kategori 4

För stationär reservkraft (automatisk start och stopp och med möjlighet att köra parallellt med nätet) som ansluts genom en automatiskt styrd brytare är kravet att den är ansluten genom TN-C.